Obowiązki zarządcy nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej

Zarządzanie nieruchomością wiąże się z podejmowaniem rozmaitych działań i decyzji w celu utrzymania nieruchomości w dobrym stanie. Zadaniem zarządcy są również inwestycje w nieruchomość, dzięki którym możliwe jest obniżenie kosztów członków wspólnoty mieszkaniowej. Zarówno uprawnienia, jak i obowiązki zarządcy nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej regulowane są przez przepisy Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, Ustawy o Własności Lokali, a także przez przepisy wykonawcze. Wymienione powinny być także w każdej indywidualnej umowie o zarządzaniu nieruchomością.

Lista obowiązków i uprawnień zarządcy

Do zadań zarządcy nieruchomości należy skrupulatne i rzetelne prowadzenie wszelkiej dokumentacji technicznej oraz finansowej dla zarządzanej nieruchomości. Zarządca w momencie podejmowania przez wspólnotę mieszkaniową uchwał sporządza ich projekty. Jego obowiązkiem jest też wykonywanie podejmowanych uchwał.
Zarząd nieruchomością obejmuje również prowadzenie spraw meldunkowych. Należy podkreśli ć, że wszelkie czynności w tym zakresie powinny przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niezbędna jest, zatem szczegółowa znajomość tychże przepisów.

W zakresie obowiązków zarządcy nieruchomości znajduje się także zapewnienie mieszkańcom wspólnoty regularnych dostaw mediów, czyli energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody, a także zadbanie o systematyczne odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów stałych.

Zarządca powinien zadbać o utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach wspólnych oraz szybko reagować na wszelkie zaistniałe awarie, usuwając ich skutki w sposób możliwie nieuciążliwy dla mieszkańców. W ramach dbałości o nieruchomość zarządca dokonuje również bieżącej konserwacji oraz remontów.

Jego zadaniem jest terminowa spłata należności z tytułu ubezpieczenia oraz zobowiązań wobec fiskusa. Zarządca raz na rok zwołuje zebrania wspólnoty o charakterze sprawozdawczym oraz prowadzi ewidencję związaną z lokalami i członkami Wspólnoty Mieszkaniowej.

Czynności związane z zarządzaniem nieruchomością

Czynności związane z zarządzaniem nieruchomością mają charakter kompleksowy. Można je podzielić na trzy podstawowe grupy. Należą do nich czynności o charakterze administracyjnym, czynności techniczne oraz czynności dotyczące wszechstronnej obsługi finansowej, księgowej oraz ewidencyjnej. Zarząd nieruchomością z pewnością wymaga sporej wiedzy i doświadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.